Privacyverklaring

 

Juffencoach respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. We hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, het doel (en) en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

 

Als u aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens nodig heeft, bezoekt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking-apparaten accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking-cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Met het voortdurende bezoek van deze website  accepteert u deze gebruiksvoorwaarden en accepteert u het gebruik van cookies en andere volgsystemen, tenzij we hebben voorzien in een andere methode voor het accepteren van cookies op onze website.

 

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

 

Artikel 1 – Definities

 1. Website (hierna: “Website”) www.juffencoach.nl
 2. Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens binnen de website of app (hierna: “de verwerkingsverantwoordelijke”): Juffencoach, gevestigd aan Maagdendries 39, 6211 RW Maastricht, Nederland, Kamer van Koophandel nummer 69749124.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult zich onthouden van het gebruik van de gegevens en informatie van onze website  voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor commerciële aanbiedingen, met name ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – Inhoud van website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, videobeelden, geluiden (hierna: “inhoud”) en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om onze website app te bedienen, worden beschermd door de wet op intellectueel eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van alle of slechts een deel van de inhoud, inclusief technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de controller, is ten strengste verboden. Het feit dat de voor de verwerking verantwoordelijke niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een tactische toestemming, niet als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

 

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de controller op elk moment:

– de toegang tot de website en / of app voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren

– alle informatie die de werking van de website  kan verstoren, of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette verwijderen

– de Website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

 

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de (tijdelijke) ontoegankelijkheid van de website wordt veroorzaakt. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet.
 2. De controller is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:
 3. Vanwege het gebruik van de website of via internet toegankelijke diensten
 4. Voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 5. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor schade die u, derden of apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en / of app. U onthoudt zich van elke volgende (juridische) actie tegen de controller.
 6. Als de controller betrokken is bij een geschil vanwege uw (mis-) gebruik van de website, heeft hij het recht om alle vervolgschade van u te (he-r) vorderen.

 

Artikel 6 – Verzameling van gegevens

 

Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door Juffencoach en externe verwerker (s). Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, voornamelijk gebruikt door de verzamelaar om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen te verwerken. Ze worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot informatie

 

Overeenkomstig artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevens draagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via jasmijn@juffencoach.nl. Elk verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen. Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal aanvragen kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

 

Artikel 8 – Wettelijke verplichtingen

 

In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze worden verstrekt na een expliciet en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonlijke gegevens vallen niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit privacybeleid. Als er informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Website, zal de controller het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het aanvragen van deze gegevens.

 

Artikel 9 – Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 

 1. U kunt commerciële aanbiedingen van de verzamelaar ontvangen. Als u deze niet (meer) wilt ontvangen, kunt u zich afmelden of een e-mail sturen naar het volgende adres: jasmijn@juffencoach.nl
 2. Uw persoonlijke gegevens kunnen door onze partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Als u niet wilt dat dit gebeurt, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: jasmijn@juffencoach.nl
 3. Als u tijdens uw bezoek aan onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet u zich onthouden van verzameling, ongeautoriseerd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkene (n) in vraag. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

Artikel 10 – Bewaring van gegevens

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt en omgeschoold voor de wettelijk bepaalde duur.

 

Artikel 11 – Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door onze Website te blijven gebruiken, accepteert u dit gebruik, tenzij we op andere manieren toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. We gebruiken de volgende cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.

– Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen zien wie onze site bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

– Niet-geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers.

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld om relevante advertenties te tonen. Door deze cookies te gebruiken kunnen we uw persoonlijke interesses afleiden. Aldus kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen anders bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en / of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over het gebruik van cookies voor het beheren en verwijderen van elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de afbeeldingen die bij een aangeboden product op onze website worden geleverd.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de verzamelaar zijn vestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd voor geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, behalve als er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

 

Neem voor vragen, productinformatie of informatie over de Website zelf contact op met Jasmijn George via jasmijn@juffencoach.nl